Huishoudelijk R.

Huishoudelijk reglement (HR) van J3

Algemeen

Dit HR bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren en bewoners van de appartementen aan de Thea Beckmanstraat 30-42 (gebouw met de bouwnaam Fresia J3) te Voorschoten. Om het wonen en leven in een grotere leefgemeenschap voor alle bewoners zo aangenaam mogelijk te maken is het nodig dat er een aantal regels wordt opgesteld. Regels die door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en door de eigenaren worden gerespecteerd. Deze regels zijn van toepassing op het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en de eigen woonruimte en zijn weergegeven in dit Huishoudelijk Reglement (HR).
De basisregels en afspraken staan vermeld in het modelreglement, ook wel genoemd de splitsingsakte, het HR vormt hierop een aan- en invulling, waar nodig en nuttig.

Inleiding

Artikel 1. Inleidende bepalingen

 1. Dit HR geldt voor alle eigenaren en gebruikers (waaronder huurders) van privé gedeelten en gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, verdere aan- en toebehoren en terreinen. Waar in dit HR van eigenaar(en) wordt gesproken, wordt daaronder mede verstaan de gebruiker krachtens welke titel ook.
 2. De termen of definities die in dit HR worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als die in de splitsingsakte van 16 mei 2008 worden gehanteerd.
 3. Eigenaren en gebruikers van het gebouw worden geacht met de inhoud en strekking van dit HR op de hoogte te zijn en dienen dat te respecteren en daar naar te handelen.
 4. Dit HR is in rang ondergeschikt aan de splitsingsakte en de splitsingstekeningen. Bepalingen uit dit HR die eventueel daarmee in strijd zijn, zijn niet bindend.

 
Gebruiksvoorschriften

Artikel 2. Gemeenschappelijke gedeelten

 1. De gemeenschappelijke ruimten dienen te allen tijde veilig en vrij te worden gehouden. Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimte zaken van welke aard ook te plaatsen, te stallen, op te slaan of op te hangen tenzij met toestemming van de ALV.
 2. Het is niet toegestaan energie af te nemen voor welk doel ook van de gemeenschappelijke energievoorzieningen. Op verzoek van een eigenaar kan de ALV toestemming verlenen tot het voor eigen rekening en risico aanbrengen van een elektrisch oplaadpunt in de parkeergarage bij een individuele parkeerplaats. Aan die toestemming kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.
 3. Huishoudelijk afval en papier dient uitsluitend en gescheiden te worden afgevoerd via de betreffende (gemeentelijke) containers. Huishoudelijk afval uitsluitend in deugdelijke zakken.
 4. Grof vuil en (klein) chemisch afval dient door de eigenaar zelf te worden afgevoerd naar het gemeentelijk grof vuil depot en/of kca depot.
 5. Het is niet toegestaan voorwerpen aan of tegen de buitengevels/balustrades aan te brengen (zonder toestemming van de ALV). Het ophangen van wasgoed aan de buitenzijde van de balkons is niet toegestaan.
 6. Het is niet toegestaan te roken in de gemeenschappelijke ruimten.

Artikel 3. Veiligheid

 1. Iedere eigenaar is gehouden ramen en deuren van de algemene ruimten steeds afgesloten te doen zijn. Collectanten en andere onbevoegden dient men te begeleiden door de algemene ruimten.
 2. Het is niet toegestaan veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsaanduidingen in en om het gebouw aan te passen, te blokkeren, te verwijderen of anderszins hun functie te wijzigen.
 3. Iedere eigenaar is gehouden het bestuur per omgaande te informeren van hem bekende gebreken of onvolkomenheden aan veiligheidsvoorzieningen in het gebouw, van welke aard ook.

Artikel 4. Lift

 1. Het gebruik van de lift dient de toegang tot het gebouw van andere bewoners/gebruikers zoveel mogelijk ongestoord te laten. In geval van verhuizingen is het niet toegestaan de lift te blokkeren of voor langere periode aan het gebruik van andere eigenaars en gebruikers van het gebouw te onttrekken.
 2. Aangebrachte schade wordt verhaald op de betreffende eigenaar.

Artikel 5. Privé gedeelten

 1. Iedere eigenaar is verplicht het bestuur tijdig en schriftelijk te informeren over een ingebruikgeving of verhuur van een privé-gedeelte. De huurdersverklaring als bedoeld in artikel 35 van de splitsingsakte dient voor of bij het sluiten van de huurovereenkomst door de gebruiker te worden ondertekend en dient door de eigenaar direct aan het bestuur te worden gegeven zodat deze de overeenkomst voor akkoord kan ondertekenen.
 2. Commerciële exploitatie van een appartement is niet toegestaan.
 3. Voor bevestiging van voorwerpen aan de buitengevel of het dak is toestemming van de ALV nodig.
 4. Het is verboden in privé gedeelten brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen en andere zaken te hebben welke een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid van personen en goederen in en om het gebouw.
 5. Open vuur is niet toegestaan in de privé gedeelten. In de privé gedeeltes en op balkons is uitsluitend het gebruik van elektrische barbecues toegestaan. Een haardinstallatie is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de ALV. Aan die toestemming kunnen nadere voorwaarden verbonden worden.
 6. Motorvoertuigen dienen geparkeerd te worden in de daarvoor bestemde vakken. Het is niet toegestaan campers, caravans, travel-sleepers, aanhangwagens en dergelijke op een parkeerplaats te stallen voor een aaneengesloten periode van meer dan 96 uur.
 7. Het is niet toegestaan een mechanische afzuigkap aan te brengen op het kanaal van het centrale afzuigsysteem
 8. Eigenaren van huisdieren dienen ervoor te zorgen dat deze geen hinder en/of overlast veroorzaken. Het hebben of houden van duiven, bijen of kippen is niet toegestaan. Indien een huisdier overlast bezorgt, kan het bestuur uit eigen beweging of op verzoek de eigenaar verplichten maatregelen te nemen, waaronder het opleggen van een (gedeeltelijk) verbod. Een dergelijke maatregel wordt schriftelijk door het bestuur aan de eigenaar bekend gemaakt en treedt na vier weken in werking. De eigenaar kan gedurende vier weken na de dag waarop de eigenaar van de maatregel kennis heeft genomen of heeft kunnen nemen beroep tegen de maatregel instellen bij de ALV. Het instellen van beroep geschiedt door middel van een schriftelijk beroepschrift gericht aan de ALV, in te dienen bij het bestuur. Het instellen van beroep schorst de maatregel totdat de ALV op het beroep heeft beslist. De maatregel treedt in werking voor zover deze door de ALV bij volstrekt meerderheidsbesluit wordt bekrachtigd. De ALV is bevoegd aan haar besluit nader voorwaarden te verbinden.

Artikel 6. Overlast

 1. Tussen 22.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s morgens en op erkende zon- en feestdagen zijn geluidshinder (lawaai) veroorzakende activiteiten zoals boren, timmeren en zagen, en het storend gebruik van geluidsapparatuur, tv’s en muziekinstrumenten e.d. verboden, zulks onverlet de plicht van elke eigenaar om ook buiten die tijdstippen het veroorzaken van geluidshinder (lawaai) dat tot overlast leidt te voorkomen.
 2. Bij verbouwingen dient de eigenaar er op toe te zien dat de voordeuren van gebouw en appartement zo veel mogelijk gesloten zijn.

Artikel 7. Vloeren

 1. Het aanbrengen van harde vloerbedekking in de privé gedeelten, met uitzondering van de badkamer(s), de keuken(s), en de toiletruimte(n), is slechts toegestaan indien onder die vloerbedekking een dusdanig veerkrachtig materiaal is aangebracht dat een isolatie-index voor contactgeluiden (Ico) wordt bereikt van 10 dB(A). De isolatie-index wordt bepaald volgens de norm “NEN5077 geluidswering in gebouwen”. De vloerconstructie dient als “zwevende” vloer dus geheel vrij van de bestaande betonvloer, casu quo wandconstructie, te worden uitgevoerd.
 2. Indien een van de eigenaars het vermoeden heeft dat een vloer of vloerbedekking van een aangrenzend privé gedeelte niet voldoet aan de norm zoals is vermeld in lid 1, dan is deze eigenaar gerechtigd een geluidsonderzoek in te laten stellen.
 3. De eigenaar van het appartementsrecht recht gevende op het gebruik van het in lid 2 bedoelde aangrenzend privé gedeelte is gehouden om, zonder enig recht op schadevergoeding, medewerking te verlenen aan het laten plaatshebben van bedoeld geluidsonderzoek.
 4. Het geluidsonderzoek dient door een erkend onderzoeksbureau te worden uitgevoerd. Het bestuur zal, in overleg met betrokken partijen, het onderzoeksbureau aanwijzen.
 5. De kosten van het geluidsonderzoek zijn voor rekening van de eigenaar die het verzoek tot het geluidsonderzoek doet, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de vloer of de vloerbedekking niet voldoet aan de in lid 1 gestelde norm. Alsdan zijn de kosten van het geluidsonderzoek voor rekening van de eigenaar van het appartementsrecht recht gevende op het gebruik van het privé gedeelte waarvan blijkt dat de vloer of vloerbedekking niet voldoet aan de in lid 1 gestelde norm.
 6. Indien uit het geluidsonderzoek mocht blijken dat de vloer of de vloerbedekking niet voldoet aan de in lid 1 gestelde norm, dan is de betreffende eigenaar gehouden om voor eigen rekening en risico dusdanige voorzieningen te treffen dat de vloer alsnog aan de bedoelde norm voldoet.
 7. Indien het niet mogelijk blijkt om passende voorzieningen te treffen zoals bedoeld onder lid 6, dan is de desbetreffende eigenaar gehouden om voor eigen rekening en risico de vloer of vloerbedekking te verwijderen.
 8. Het bepaalde in dit artikel geldt ten aanzien van harde vloerbedekking die na de vaststelling van dit HR wordt aangebracht.

Artikel 8. Datacommunicatie

 1. Iedere eigenaar onthoudt zich van het verstoren van (draadloze) datavoorzieningen van de VvE en de overige eigenaars.
 2. Ingeval het vermoeden van een verstoring als bedoeld in het vorige lid bestaat, kan het bestuur op eigen beweging of op verzoek onderzoek in te laten stellen door een deskundige.
 3. Indien uit het onderzoek blijkt van een verstoring als bedoeld in het eerste lid en de oorzaak kan worden aangewezen, dan is de veroorzaker gehouden om zulks voor eigen rekening en risico direct ongedaan te maken. De kosten van het onderzoek komen dan eveneens voor rekening van de eigenaar die de verstoring veroorzaakte.

Artikel 9. Overtredingen, aansprakelijkheid, procesvolmacht

 1. Het bestuur kan bij overtredingen van het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 8 van dit HR de overtreder waarschuwen en daarbij een termijn stellen om de overtreding voor eigen rekening en risico ongedaan te maken.
 2. De ALV stelt het bedrag der boetes vast, die kunnen worden opgelegd bij overtreding van dit regelement.
 3. Het bestuur kan aan de overtreder per overtreding een boete tot het maximum van het krachtens het vorige lid door de ALV bepaalde boetebedrag.
 4. Ieder eigenaar is aansprakelijk voor alle schade en ander nadeel welke de VvE lijdt als gevolg van een overtreding van dit HR, ook ingeval geen boete wordt opgelegd.
 5. Boetes en schades krachtens dit HR zijn direct opeisbaar verschuldigd. Betalingen worden niet opgeschort onder verwijzing naar eventuele verzekeraars die de schade vergoeden. Ieder recht op opschorting of verrekening vanwege welke vordering op de VvE ook is uitgesloten.
 6. In geval van discussie of onduidelijkheid over de genoemde artikelen beslist de ALV.

 

Beheer en administratie

Artikel 10. Algemene Ledenvergadering (ALV)

 1. ALV’en zullen niet voor 10:00 en na 21:00 aanvangen en zullen plaatsvinden op een locatie in (of in de directe omgeving) van het gebouw.
 2. De voorzitter opent, schorst en sluit de ALV. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin de agenda wordt behandeld op de ALV en leidt de ALV.
 3. De voorzitter kan toestaan, dat spreekgerechtigden via communicatie apparatuur (radio, telefoon, internet) de ALV volgen. Stemmen kunnen niet buiten de ALV worden uitgebracht.
 4. De voorzitter van de ALV bepaalt al dan niet per onderwerp de wijze waarop gestemd wordt op de ALV. Gestemd kan worden op de volgende wijzen: • schriftelijk met stembiljetten op naam; • per handopsteking; • op afroep.
 5. Volmachten worden door de voorzitter slechts geldig verklaard indien deze voor aanvang van de ALV aan de voorzitter worden overhandigd en voorzien zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs van het lid van de VvE dat de volmacht vertrekt heeft. Indien een rechtspersoon appartementsgerechtigde is, dient de volmacht te zijn voorzien van een uittreksel uit het handelsregister dan niet ouder is dan 6 maanden en een legitimatiebewijs van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de betreffende rechtspersoon.
 6. De voorzitter kan een model volmacht vast stellen, mits de volmachtgever de mogelijkheid behoudt een algemene of een bijzondere volmacht, al dan niet met steminstructie te geven.

Artikel 11. Kascommissie

 1. De ALV benoemt een kascommissie bestaande uit tenminste twee personen die geen deel van het bestuur uitmaken en ook niet anderszins met het beheer of de administratie van de VvE zijn belast. Niet bestaande uit twee personen uit één huishouden.
 2. De kascommissie werkt in opdracht van de ALV en is onafhankelijk van het bestuur en een eventuele beheerder.
 3. De kascommissie onderzoekt de financiële administratie van de VvE en beoordeelt de jaarlijks de concept begroting en exploitatierekening van de VvE. Voordat de ALV daarover stemt brengt de kascommissie schriftelijk verslag omtrent haar bevindingen en haar advies (décharge van het bestuur) uit aan de ALV.
 4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door de kascommissie gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgevraagd de kas, recente bankafschriften en online bankgegevens te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de VvE op eerste verzoek ter beschikking te stellen.

Artikel 12. Betalingsverzuim

 1. Indien een eigenaar niet voldoet aan diens verplichting om tijdig enig aan de VvE verschuldigd bedrag te voldoen, kan het bestuur de betreffende eigenaar schriftelijk aanmanen en alsnog een termijn verlenen van 8 dagen om het verschuldigde te voldoen. Het bestuur is alsdan gerechtigd een bedrag aan administratiekosten van ten hoogste € 30 of een ander door de ALV te bepalen bedrag per verschuldigde (termijn-)betaling in rekening te brengen in aanvulling op het verschuldigde bedrag.
 2. Indien de betreffende eigenaar na 20 dagen na de schriftelijke aanmaning nog niet betaald heeft is het bestuur gerechtigd de incasso van het verschuldigde uit te besteden aan een daarin gespecialiseerde derde, zoals een deurwaarder, advocaat of incassobureau. Ingeval van doorlopende betalingsachterstanden kunnen opvolgende betalingsachterstanden direct uit handen gegeven worden.

Artikel 13. Ingangsdatum, wijziging en bekendmaking

 1. Dit HR treedt in werking met ingang van de dag die volgt op zijn vaststelling.
 2. Dit inhoud van dit HR wordt periodiek ter bespreking toegevoegd aan de ALV indien voorstellen zijn gedaan tot aanpassing en of aanvulling.
 3. Een exemplaar van het geldende huishoudelijk HR ligt ter inzage bij het bestuur en is ter kennis gebracht aan elke eigenaar/gebruiker.

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de VvE J3 op zaterdag 28 april 2018