Privacy

Privacy verklaring VvE Fresia J3

Versie 1.0 – Oktober 2018

VvE Fresia J3
VvE Fresia J3, gevestigd aan Thea Beckmanstraat, 2251ZL Voorschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens secretariaat VvE J3:
Thea Beckmanstraat 36
2251ZL Voorschoten
+31630525458

De voorzitter van de VvE Fresia J3 is de Functionaris Gegevensbescherming van VvE Fresia J3.
Hij/zij is te bereiken via info@fresia3.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
VvE Fresia J3 maakt gebruik van persoonsgegevens die door u aan de VvE zijn verstrekt omdat u of eigenaar of gebruiker bent van een appartement in ons complex.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voornaam, voorvoegsel en geslachtsnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
– E-mailadres(sen)
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Behalve de bovenstaande gegevens registreren wij geen gegevens op onze site. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fresia3.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VvE Fresia J3 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van VvE Fresia J3 vergaderstukken (ALV) en of nieuwsfeiten
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze taken/verplichtingen uit te kunnen voeren
– VvE Fresia J3 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming
VvE Fresia J3 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer-programma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van VvE Fresia Appartementen J3) tussen zit.
VvE Fresia J3 gebruikt een administratief (financieel) computerprogramma of –systeem dat voornamelijk gericht is op een correcte en efficiënte verslaglegging voor de begroting, jaarrekening en planningen voor (meerjarig) onderhoud. Daarnaast kunnen ook uit het handhaven van het Huishoudelijk Reglement van de VvE Fresia J3 door het bestuur, financiële of anderszins verplichtingen voortvloeien voor bewoners, eigenaars of gebruikers.
Hieruit kan bijvoorbeeld naar voren komen dat financiële achterstanden in de maandelijkse VvE bijdrage leiden tot invorderingsmaatregelen door het bestuur van de VvE

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VvE Fresia J3 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor de hierboven genoemde (categorieën) van persoonsgegevens die gelijk loopt met het zijn van eigenaar/bewoner van een appartement in het appartementengebouw Fresia J3.
Voor voormalige eigenaar/bewoners wordt een bewaartermijn van zeven (7) jaar gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
VvE Fresia J3 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht deze verstrekking van persoonsgegevens aan de orde zijn, dan wordt dat gemeld in de ALV van de VvE Fresia J3.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VvE Fresia J3 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die anoniem zijn en daarom geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw (eventuele) toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VvE Fresia J3.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fresia3.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VvE Fresia J3 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VvE Fresia J3 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met VvE Fresia J3 via het emailadres info@fresia3.nl.