Rioleringen

De riolering in onze straat is ook gescheiden (dubbel) uitgevoerd. Beide worden door ons gebruikt, althans dat dacht ik. Het plaatje toont de ideale situatie, de werkelijkheid is minder ideaal zoals hierna zal blijken.

 1. Er is één riolering zoals dat in Nederland gebruikelijk is voor het vuilwater van keukens, badkamers en wc’s (DWA=Droogweerafvoer). Daar is geen uitleg voor nodig, behalve dat vetten (en andere vaste voorwerpen) er niet in thuis horen. Deze rioolbuis heeft een diameter van ongeveer 150 mm. Er zijn twee van deze rioolbuizen die vanuit de appartementen naar beneden gaan (door de centrale leidingschacht achter de WC’s) en uiteindelijk door het plafond in de garage komen.
  Eén buis (van de huisnummers 30,34 en 38) verlaat ons gebouw door de garage van het penthouse, onder de buitendeur van de containerruimte/fietsenstalling. Op het schematische plaatje hiernaast in donkerrood uitgevoerd. Verder naar beneden zijn schematisch het verloop van de afvoeren geschetst.
  De tweede buis (huisnummers 32,36,40 en 42) loopt langs het plafond van de garage eerst richting fietsdeur en gaat dan door twee bergingen en de fundering van ons gebouw naar buiten bij de brievenbussen bij de hoofdingang.
  Je zou verwachten dat deze beide rioolbuizen zo recht mogelijk met het hoofdriool in de straat zijn verbonden, maar dat is niet het geval. Vermoedelijk om kosten te besparen zijn die twee rioolbuizen door de aannemer in onze tuin eerst met elkaar verbonden. Er hoefde dan maar één aansluiting per gebouw aan de gemeente te worden betaald.
 2. De tweede riolering is uitsluitend bedoeld voor regenwater/hemelwater (HWA=Hemelwaterafvoer in blauw) en loopt van de straatzijde van ons gebouw om de hoek naar de vijver. Daar zijn geen problemen mee.
 3. Als derde is er in ons gebouw een drukleiding die met pompen regenwater uit de vuilwaterput naar boven brengt. Onze gedachte was dat die drukleiding naar het aparte oppervlaktewaterriool in de straat was gelegd, maar dat bleek in 2022 niet het geval. Deze drukleiding was al voor de oplevering in 2010 door de aannemer verbonden met de rioolbuis die bij de entree naar buiten komt. Een ook volgens de gemeente ongewenste situatie. In ons gebouw hebben wij dat veranderd door de eerste pomp in de vuilwaterput door een later aangelegde buis op de vijver te lozen. Het is tenslotte schoon regenwater. De tweede pomp loost op het vuilwaterriool, maar alleen in uitzonderingsgevallen. Bij uitval van de andere pomp en dergelijke.
  In de put op straat en de vuilwaterput dient geen huishoudelijk vies water te komen. Geen sopje of verfresten, ook al zijn die wateroplosbaar. Dat geldt evenzeer voor de wasbak in de natte ruimte van de kelder. Aangezien die loost op de vuilwaterput en daarna in de vijver moet dat anders. Deponeer dat afvalwater in de eigen WC. Formeel maakt de gemeente daarom bezwaar tegen lozing van het water uit de vuilwaterput op het regenwaterriool. Er is dus geen verbinding tussen ons gebouw en de regenwaterrioolbuis in de straat. Het regenwater dat via ons gebouw de HWA in stroomt gaat rechtstreeks de vijver in, en niet naar de straat.


Een foto van de riolering aan de straatkant bij ons, J3.


Een foto recht van voren en kennelijk van ons gebouw J3. Dat is herkenbaar aan de huizen links aan de overkant. Bij ons hangt de horizontale hemelwaterafvoer (HWA) aan metalen lussen. Je zou verwachten dat die HWA niet zou kunnen De vuilwaterrioleringsbuis (DWA) onder de ingang is goed zichtbaar, rechts van de loopplank. Helemaal links ervan de dunnere drukleiding van de vuilwaterput.

Een foto van de riolering aan de straatkant bij een ander oneven gebouw, niet J3.


Van links naar rechts:
Hier komt de hemelwaterafvoer (HWA) links van de entree door de betonplaat van de ingang (linker rode cirkel) naar het horizontale gedeelte dat in beugels aan de fundering is opgehangen en naar rechts en om de hoek van het gebouw naar de vijver gebracht wordt. Onderweg voegt zich de hemelwaterafvoer bij de containerdeur (rode cirkel) en de hemelwaterafvoer om de hoek er nog bij.
In de kuil onder de loopplank komt één van de twee vuilwaterrioleringen (DWA) door de fundering. De tweede vuilwater rioolbuis (DWA) bevindt zich net onder de lichtblauwe buis (Gas?) en vrijwel bij de hoek is de beklede buis van de hoofdwaterleiding zichtbaar.
De bevestiging vond met beugels plaats, niet met metalen lussen zoals bij J3. Het is een oneven gebouw, maar niet J3.

Het regenwater (HWA) gaat naar de vijver, het vuilwater (DWA) naar de straat

Links de schematische situatie van een oneven gebouw bij oplevering (schema getekend na analyse van de video-opname zoals gemaakt bij camera-controle op 8-12-2022) en rechts de ideale situatie. De situatie bij de even gebouwen wijkt slechts weinig af. De stoep en het gebied erboven is gemeente-eigendom en eronder is ons eigendom. Water uit de vuilwaterput mag formeel niet worden geloosd op het regenwaterriool of op de vijver, vermoedelijk omdat er via de wasbak in de wasruimte ook verboden vloeistoffen in terecht zouden kunnen komen.


De dure door de gemeente in 2023 nieuw aangelegde ontstoppings-punten/putten

In 2023 stuurde de gemeente deze schets met de nieuw aangelegde ontstoppings-punten die bedoeld zijn als ingangen naar de rioleringen.
HWA = Hemelwaterafvoer (regenwater)
DWA = Droogweerafvoer (huishoudelijk afvalwater)

De bedoeling van de gemeente was het creëren van inspectie- en ontstoppings-mogelijkheden naar twee kanten, het straatriool, maar ook naar ons gebouw. Het probleem dat zich hierbij voordoet is dat beide inspectiepunten wel een verbinding hebben met de beide straatriolen, maar slechts één met ons gebouw, de vuilwaterafvoer. Er bestaat helemaal geen verbinding tussen de HWA van ons gebouw met het riool in de straat. Het hemelwater wordt niet op het riool geloosd, maar direct op de vijver. Het regenwater dat via de hellingbaan naar onze vuilwaterput stroomt werd gewoon naar het vuilwaterriool geloosd, niet naar het oppervlakteriool.
De bedoeling is bovendien om de aanwezige lucht kwijt te kunnen bij overdruk in het systeem. Bij hevige hoosbuien en grote hoeveelheden huishoudelijk afvalwater zit de lucht vaak in de weg.

De beschreven situatie doet zich in vergelijkbare vorm bij alle acht gebouwen voor.

Tijdens de bouw maakte ik deze foto. Onderaan in het midden van de foto is een buis te zien die uit de fundering steekt. Dat lijkt mij de drukleiding van de vuilwaterput. Als het waterniveau in de vuilwaterput boven een ingestelde waarde komt zal één van de pompen actief worden. Deze buis is aangesloten op de rechter WC-riool (in schema) en zal het teveel aan water uit de vuilwaterput omhoog pompen (niet naar het regenwaterriool in de straat). Vele jaren later hebben wij nog een tweede pomp geïnstalleerd die sindsdien als eerste gaat lozen op de vijver.

Lekkage

Vanaf de oplevering in 2010 trad er bij hoge grondwaterstanden lekkage op naar de kelder. Vooral in de garage van het penthouse gaf dat enkele keren wateroverlast. Daar is door de eigenaar van het penthouse een pragmatische oplossing voor gevonden door het binnendringende water in een grote bak op te vangen. In augustus 2022 werd voor de derde keer een poging gedaan om de doorvoer van de riolering uit de appartementen afdoende af te dichten. Daartoe is een gat aan de buitenkant van het gebouw gegraven en de doorvoer opengelegd. Hieronder de foto die daarbij van de doorvoer en rioleringsbuis werd gemaakt (buitenzijde). Door inklinken van de grond zal die buis naar beneden worden gedrukt, waardoor spanning op de doorvoer zal ontstaan.

Op 26 augustus 2022 werd de belangrijkste rioleringsdoorvoer gedicht door de firma SealTeq uit Amsterdam. Het resultaat zag er zo uit. Eerst buiten dan binnen.

Vastgemaakt aan de fundering is de horizontale hemelwaterafvoer te zien, die het regenwater naar rechts en om de hoek naar de vijver loost. De flexibele slang links in beeld is vermoedelijk de elektraleiding. Half verdekt eronder en tegen de fundering zie je de nieuwe ronde afdichting.

Begin september 2022 heeft het overvloedig geregend en was er toch weer enig water op de vloer van de penthousegarage. Volgens mij komt het niet door de net gedichte doorvoer, maar door één doorvoer hoger, vermoedelijk de gasbuis. We zijn het aan het onderzoeken. Tot mei 2023 heeft het niet meer gelekt.

Erger was de ramp die zich in diezelfde tijd bij J8 heeft voltrokken. Kennelijk was de verbinding tussen het gebouw van J8 en het straatriool verstopt. Door de overvloedige regen kwamen de pompen van de vuilwaterput (met regenwater) in actie en hebben de druk in het verstopte riool enorm opgehoogd. Het gevolg was dat bij één appartement de rioolinhoud door de WC’s omhoog werd gestuwd en het appartement geheel heeft overstroomd. In het hele appartement bevond zich een laag van enkele centimeters hoog rioolinhoud. Het resultaat was vreselijk. Alles dat contact had met de vloer moest eruit en moest worden vernieuwd. Vermoedelijk vergoedt de verzekering de schade, maar de bewoner moest er weken uit en opnieuw vloerbedekking laten leggen enz.

Gelukkig is dat bij ons in J3 onmogelijk. Onze pompen lozen niet op het riool, maar lozen rechtstreeks op de vijver. Zij voegen geen druk toe op een verstopte riolering.

Video-inspectie rechter rioolbuis (onder hoofdingang)

Op 8 december 2022 (niet 12-8-2022) werd er een inspectie van de rechter rioolbuis uitgevoerd met een camera vanaf de algemene garage. Vanaf de muur bij de vuilwaterput tot het einde van het plateau voor de hoofdingang is het 7,50 meter. Op de video is daar de overgang te zien van een gladde PVC-buis naar de geribbelde aansluiting onder de klinkers in onze voortuin. Bedenk daarbij dat de PVC-buis vrijwel horizontaal verloopt en de geribbelde rioolbuis vrij steil naar beneden duikt. Dat is een vrij riskante situatie. Omdat de grond verder inklinkt en het plateau niet zakt komt er steeds meer spanning op de aansluiting te staan en zal uiteindelijk afscheuren. Dat moet zo mogelijk worden voorkomen. De geribbelde buis ziet er nog redelijk stevig uit.

Als de camera verder wordt geduwd komt er een kort stuk waar de buis helemaal vol water zit en bij 8,40m weer boven het water uitkomt. Er zit dus een verzakking die een beetje de vorm van een sifon heeft. Ook dat is een situatie die aandacht behoeft. Daar blijft rioolinhoud mogelijk staan en kan daardoor verstopping opleveren.

Iets na 13,33m komt van rechts de drukbuis van de afvoer van de vuilwaterput in de rioolbuis.

Iets na 16,17m sluit de rechter rioolbuis (waar de camera in zit) aan op de linker rioolbuis.

Bij 25,50m mondt de buis uit in het hoofdriool in de straat.


Defecte hemelwaterafvoer (HWA)

Ons gebouw heeft drie hemelwaterafvoeren die zichtbaar zijn. Twee aan de straatkant en één net om de hoek aan de kant naar J2. Niet direct zichtbaar is er nog een die via de balkons aan de zijde van de vijver loopt.
In augustus 2023 constateerden wij dat er twee van de drie aan de straatkant en net om de hoek niet meer goed aansloten op de buis in de grond. Hoewel de horizontale verbinding vrijwel niet kan verzakken (gefixeerd door de lussen) was daar de verbinding verbroken en liep het regenwater ook naast de afvoer. Mogelijk dat hierdoor ook de lekkage in de garage van het penthouse was toegenomen.

Beide aansluitingen werden in augustus 2023 hersteld.

Bij het bankje Om de hoek, onder de dag/nacht-schakelaar
Sluit niet aan waardoor aarde wegspoelt en klinkers verzakken defect en lekkend (onder hout loopt horizontaal riool!)
Sluit weer aan gerepareerd

Laatste wijziging 15 oktober 2023.