Riolering

De riolering in onze straat is gescheiden (dubbel) uitgevoerd. En wordt door ons gebruikt, althans dat dacht ik.
(Het plaatje toont de ideale situatie, de werkelijkheid is minder ideaal zoals hierna zal blijken).

 1. Er is één riolering zoals dat in Nederland gebruikelijk is voor het vuilwater van keukens, badkamers en wc’s. Daar is geen uitleg voor nodig, behalve dat vetten er niet in thuis horen. Deze rioolbuis heeft een diameter van ongeveer 150 mm. Er zijn twee van deze rioleringen die vanuit de appartementen naar beneden gaan en in de garage door het plafond komen.
  Eén verlaat ons gebouw door de garage van het penthouse, onder de buitendeur van de containerruimte/fietsenstalling. Op het schematische plaatje hiernaast in donkerrood uitgevoerd. Verder naar beneden zijn schematisch het verloop van de afvoeren geschetst.
  De tweede loopt langs het plafond eerst richting vuilwaterput en gaat dan door twee bergingen en de fundering van ons gebouw naar buiten onder de hoofdingang.
  Je zou verwachten dat deze beide rioolbuizen zo recht mogelijk naar het hoofdriool in de straat zijn ingegraven, maar dat is niet het geval. Vermoedelijk om kosten te besparen zijn die twee rioolbuizen door de aannemer in onze tuin eerst met elkaar verbonden. Er hoefde dan maar één aansluiting per gebouw aan de gemeente te worden betaald.
 2. De tweede riolering is uitsluitend bedoeld voor regenwater/hemelwater (in blauw) en loopt van de straatzijde van ons gebouw om de hoek naar de vijver. Daar zijn geen problemen mee.
 3. Als derde is er in ons gebouw een drukleiding die met pompen regenwater uit de vuilwaterput naar boven brengt. De gedachte was dat die drukleiding naar het aparte oppervlaktewaterriool in de straat was gelegd, maar dat bleek in 2022 niet het geval. Deze drukleiding werd door de aannemer verbonden met de rioolbuis die bij de entree naar buiten komt. Een ook volgens de gemeente ongewenste situatie. In ons gebouw hebben wij dat veranderd door de eerste pomp in de vuilwaterput door een later aangelegde buis op de vijver te lozen. Het is tenslotte schoon regenwater. De tweede pomp loost op het vuilwaterriool, maar alleen in uitzonderingsgevallen. Bij uitval van de pomp en dergelijke.
  In de put op straat en de vuilwaterput dient geen huishoudelijk vies water te komen. Geen sopje of verfresten, ook al zijn die wateroplosbaar. Dat geldt evenzeer voor de wasbak in de natte ruimte van de kelder. Aangezien die loost op de vuilwaterput en daarna in de vijver moet dat anders. Deponeer dat afvalwater in de eigen WC.

Links de schematische situatie van een oneven gebouw bij oplevering (gezien bij camera-controle op 8-12-2022) en rechts de ideale situatie.
Dit is zoals het bij J3 is, de situatie bij de even gebouwen is iets anders, maar wijkt slechts weinig af.

 

Tijdens de bouw maakte ik deze foto. Onderaan in het midden van de foto is een buis te zien die uit de fundering steekt. Dat lijkt mij de drukleiding van de vuilwaterput. Als het waterniveau in de vuilwaterput boven een ingestelde waarde komt zal één van de pompen actief worden. Deze buis is aangesloten op de rechter WC-riool en zal het teveel aan water uit de vuilwaterput omhoog pompen (niet naar het regenwaterriool in de straat). Vele jaren later hebben wij nog een tweede pomp geïnstalleerd die sindsdien als eerste gaat lozen op de vijver.

Vanaf de oplevering in 2010 is er bij hoge grondwaterstanden lekkage naar de kelder opgetreden. Vooral in de garage van het penthouse gaf dat enkele keren wateroverlast. Daar is door de eigenaar van het penthouse een pragmatische oplossing voor gevonden door het binnendringende water in een grote bak op te vangen. In augustus 2022 werd voor de derde keer een poging gedaan om de doorvoer van de riolering uit de appartementen afdoende af te dichten. Daartoe is een gat aan de buitenkant van het gebouw gegraven en de doorvoer opengelegd. Hieronder de foto die daarbij van de doorvoer en rioleringsbuis werd gemaakt (buitenzijde). Door inklinken van de grond zal die buis naar beneden worden gedrukt, waardoor spanning op de doorvoer zal ontstaan.

Op 26 augustus 2022 werd de belangrijkste rioleringsdoorvoer gedicht door de firma SealTeq uit Amsterdam. Het resultaat zag er zo uit. Eerst buiten dan binnen.

Tegen de fundering aan is de hemelwaterafvoer zichtbaar, die aan de fundering is vastgemaakt en het regenwater naar rechts en om de hoek naar de vijver loost. De flexibele slang links in beeld is vermoedelijk de elektraleiding.

Begin september 2022 heeft het overvloedig geregend en was er toch weer enig water op de vloer van de garage. Volgens mij komt het niet door de net gedichte doorvoer, maar door één doorvoer hoger, vermoedelijk de gasbuis. We zijn het aan het onderzoeken.

Erger was de ramp die zich in diezelfde tijd bij J8 heeft voltrokken. Kennelijk was de verbinding tussen het gebouw van J8 en het straatriool verstopt. Door de overvloedige regen kwamen de pompen van de vuilwaterput (met regenwater) in actie en hebben de druk in het verstopte riool enorm opgehoogd. Het gevolg was dat bij één appartement de rioolinhoud door de WC’s omhoog werd gestuwd en het appartement geheel heeft overstroomd. In het hele appartement bevond zich een laag van enkele centimeters hoog rioolinhoud. Het resultaat was vreselijk. Alles dat contact had met de vloer moest eruit en moest worden vernieuwd. Vermoedelijk vergoedt de verzekering de schade, maar de bewoner moest er weken uit en opnieuw vloerbedekking laten leggen enz.

Gelukkig is dat bij J3 onmogelijk. Onze pompen lozen niet op het riool, maar lozen rechtstreeks op de vijver. Zij voegen geen druk toe op een verstopte riolering.

Laatste wijziging 5 december 2022.