Splitsingsakte

Algemeen:
Een gebouw waarvan verschillende appartementen los staan ingeschreven in het kadaster is gesplitst. Splitsing in appartementsrechten geschiedt door middel van een notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers. Deze akte noemen we de splitsingsakte.

De wet somt een aantal vereisten op waaraan de inhoud van de akte van splitsing ten minste moet voldoen. Het gaat dan onder meer om de vermelding van de plaatselijke ligging van het gebouw.

Van de splitsingsakte moet worden onderscheiden het splitsingsreglement. In dit reglement staan de spelregels met betrekking tot de VVE beschreven. Het splitsingsreglement maakt deel uit van de splitsingsakte.
Daarnaast heeft iedere VvE een huishoudelijk reglement, waarin de meer specifieke afspraken binnen de gemeenschap worden vastgelegd. Het huishoudelijk reglement wordt door de eigenaren zelf opgesteld, de splitsingsakte is een document dat door een notaris wordt verleden.

Fresia J3 heeft te maken met een splitsingsakte (ook genoemd het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2008).
Formeel heet dit een ‘akte van splitsing in appartementsrechten’.
Dit reglement is vastgesteld bij akte verleden op 16 mei 2008 voor mr Christian Paul de Kok, notaris te Leidschendam-Voorburg.

Splitsingsakte van J3

Dit document wordt in een aparte pagina geopend.